Revitalizace historického parku Havlíčkovy sady Praha 2
V rámci revitalizace parku byla provedena oprava balustrád před Gröbeho Vilou a při hlavní přístupové cestě. Balustrády se nedochovaly ve své původní podobě, tedy z doby M. Gröbeho, ale byly v průběhu let různě opravovány. Původní kamenné kuželky byly nahrazeny betonovými. Současná oprava spočívala především v zajištění statických poruch, opravě či náhradě destruovaných částí a nové povrchové úpravě. Jediný původní prvek, který se dochoval je pískovcový sloupek, patrně sloužící jako podstavec sochy. Byl restaurován a vyzdvižen na úroveň současného terénu, tedy cca 50cm nad původní terén. Restaurátorským způsobem byly ošetřeny i původní nárazníky při rozích balustrád. Nepůvodní betonová schodiště byla nahrazena schodišti z kuželových stupňů s podestami zadlážděnými z kostek žluté žuly. Schodiště bylo nutno opatřit zábradlím dle platné normy. Historické plány dokládají, že součástí této kruhové odpočívky byla voda. Nedochoval se ale žádný doklad v jaké formě. Proto je zde realizována kašna jednoduchého tvaru, upřednostňující především pohybující se vodní hladinu. V této části parku, pod původní lípou, sedávala Marie, jedna ze tří dcer zakladatele zahrady M. Gröbeho. V rámci obnovy byla proto provedena úprava zohledňující tuto skutečnost. Původní opěrné zdi při Dolní Landhausce byly rekonstruovány na základě podrobného restaurátorského průzkumu a nejstarší dochované fotografii cca z let 1930. Pod západní terasou opěrné zdi byl zabudován podzemní objekt veřejných WC a Skladu parkového mobiliáře. Plocha terasy byla upravena dle dochovaných historických plánů. (Mlat a travnatá plocha). Parkové cesty jsou vybudované nové, včetně všech podkladních vrstev, v původních trasách. Finální povrch cest je převážně bezespárý litý Vegecól. Na terasách nebo v blízkosti objektů jsou položeny pískovcové či žulové dlažby, případně mlatové povrchy. Cesty jsou lemovány 3-5 řádky z kostek žluté žuly. Dlážděné lemy jsou v některých částech provedeny jako žlábky odvádějící dešťovou vodu do kanalizace. V parku byla provedena nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Byl zde instalován provozní a orientační systém a osazeny tabule s historickými údaji o parku. Hlavní cesta v dolní části parku vedoucí od Vršovické brány na Peruckou stráň byla opatřena provizorním asfaltovým povrchem z důvodu plánované výstavby kanalizačního sběrače. Plocha před Dolní Landhauskou je vydlážděna pískovcovou kostkou, kruhový květinový záhon upraven dle historických fotografií. Hřiště u Štiky bylo vybaveno herními prvky pro děti od 3-14 let, novými lavičkami a pítkem. Pro přiblížení potoka Botiče návštěvníkům parku byla zabudována plošina s osvětlením. V místě skládky zahradního odpadu bylo zabudováno hřiště na Petanque. Revitalizace rozdělena na etapy: 1. etapa – rekonstrukce romantické části okolí Grotty realizace 2009–2011 2.–4. etapa – revitalizace Havlíčkových sadů zbytek parku Realizace 2012–2013.