Rekonstrukce ZUŠ Jana Hanuše a přístavba koncertního sálu

Objekt se nachází na exponované křižovatce ulic Patočkova a Bělohorská. Součástí stavby je volný pozemek s různorodou výškovou konfigurací, která má parkovou úpravu. Stávající školní budova stojí samostatně od okolní zástavby. Jedná se o podsklepený zděný objekt se třemi nadzemními podlažími a půdou.

Rekonstrukce stávající budovy spočívá především v proměně vnitřní dispozice pro potřeby provozu základní umělecké školy. Základní uspořádání se vstupní halou a schodištěm s osobním výtahem zůstane zachováno. Do prostoru vedle hlavního schodiště bude vložen nový, nákladní výtah. Budou upraveny jednotlivé učebny, dojde k obnova hygienického zázemí. Významněji bude pro potřeby výuky adaptováno podkroví. Stropní konstrukce budou zesíleny. Budou obnoveny veškeré povrchy stěn, podlah a stropů. Vyměněny dveřní otvory a další prvky. Budou vyměněny veškeré technické instalace nebo doplněny za nové instalace zvyšující kvalitu provozu. Významnou složkou projektu je akustické posouzení a návrh jednotlivých akustických opatření.

S ohledem na charakter objektu pocházejícího z konce 19. století, s charakteristickými znaky tehdejší pražské zástavby, je architektonické řešení podřízeno snaze o zachování stávajícího vnějšího vzhledu objektu. Jediným zásahem do vnějšího vzhledu objektu budou střešní okna, která budou dřevěná, ateliérová do prostorů pro výtvarnou výchovu.

Přístavba koncertního sálu bude umístěna samostatně do prostoru proluky mezi řadovou zástavbou domů a rovněž samostatným objektem školy. Mezi stávající budovou umělecké školy a přístavbou bude umístěn prosklený krček, kde zároveň vznikne nový hlavní vstup do objektu umělecké školy.

Navrhovaná přístavba představuje podlouhlý kvádr s oblými rohy, situovaný podélnou osou rovnoběžně s ulicí Bělohorskou. Hmota objektu vytváří přechodový prvek, a zachová hmotu školy jako dominantní ukončující prvek zástavby Bělohorské ulice. Terénní zlom v podobě stávající opěrné zdi zůstane zachován.

Hmota koncertního sálu byla snížena na maximální míru zapuštěním podlaží s učebnami do terénu za opěrnou zdí. Opláštění sálu je tvořeno masivním železobetonovým pláštěm s izolací a odvětrávanou fasádou z průsvitného polykarbonátu. Průsvitný materiál dává jednoduché hmotě lehký vzhled. Zaoblené rohy podélného kvádru nejsou v kolizi s hmotou školy ani s řadovou zástavbou na východě. Směrem do ulice je plášť ukončen nad okny do učeben a tím hmota přístavby jakoby levituje nad opěrnou zdí.

Skladba pláště koncertního sálu z železobetonu s izolací a bez oken je zvolena z důvodů akustické neprůzvučnosti pláště. Vlastnosti ještě zlepšuje tepelná a akustická izolace a představený průsvitný plášť. Rovněž umístění učeben do podzemního podlaží zlepší vzájemné akustické působení hlučné ulice na interiér a naopak pronikání hluku z budovy ven.

Na jižní straně směrem do zahrady je plášť přerušen velkým otvorem s posuvnými stěnami, které by bylo možné zapouštět do podzemního podlaží. Tím se otevře sál směrem do zahrady, kde díky stoupajícímu terénu vzniká přírodní amfiteátr pro venkovní produkci.

Střešní plášť je tvořen extenzivní zelení, která bude spadat i na fasádní plášť. Poskytne dobrou ochranu samotnému objektu a zelená plocha nenavýší uzavřené zpevněné plochy.

Přístavba koncertního sálu má dvě nadzemní podlaží, přičemž na obou koncích 1.nadzemního podlaží ve tvaru zaobleného obdélníku je vloženo mezipatro. Propojení se stávající historickou budovou je zajištěno vstupním krčkem, který je také dvoupodlažní. Koncertní sál bude sloužit výhradně pro koncerty a další akce umělecké školy.

Na úrovni 1.nadzemní podlaží se nachází hlavní vstup do obou objektů školy bude nově situován do proskleného krčku se vstupní halou a recepcí. Z této úrovně je přístupné 1.nadzemní podlaží historické budovy a na druhé straně vstup do sálu pro 120 diváků. Sál je vybaven automatickým skládacím hledištěm.

Podzemní podlaží je na severní straně směrem do ulice zapuštěno jen částečně, takže učebny mají okna pro zajištění denního osvětlení. Jsou zde tři učebny a zkušebna orchestru s nahrávacím studiem. Na jižní straně je objekt zcela zapuštěn do terénu o jsou zde sklady, technická místnost a toalety.