Opěrná zeď a schody ve Stromovce

Rekonstrukce schodiště obsahovala kompletní obnovení jednotlivých stupňů a vybudování nové rampy, která zlepšuje přístup do parku. Dále byly doplněny opěrné zídky kvůli splavování zeminy z přilehlých svahů. Byla použita kamenná dlažba z žulových kostek.

Ocelové zábradlí, vedoucí středem schodiště zůstalo zachováno.

Rekonstrukce stávající opěrné zdi spočívala v očištění, doplnění a vyspárování kamenů kyklopského zdiva. Nové provedení koruny nadezdívky z mrazuvzdorných cihel s vloženými betonovými kvádry. Nově omítnutá nadezdívka z uliční strany a doplněny jsou kovová plotová pole.


Retaining wall and stairs in Stromovka

Reconstruction contained a complete restoration of staircase and construction of a new ramp, which improves access to the park. Retaining walls were added due to the floating of soil from adjacent slopes. Surface is paving from stone tiles of granite.

Steel railings leading in middle of stairs maintained.

Reconstruction of the existing retaining wall consisted of cleaning, adding and grouting stone cyclopean masonry. New corona of the backing was made from antifreeze bricks with inserted concrete slabs. The backing was newly plastered from side to street and are complemented by a metal fence fields.