Obvodní oddělení Policie ČR Neratovice, rekonstrukce a přístavba
situace
1.NP
2.NP

Objekt se nachází v blízkosti městského centra Neratovic, na rovinném pozemku, mírně se svažující k jihovýchodu, se vzrostlou zelení. Z východní strany je pozemek napojen na ulici 5. května a sousedí s pozemkem bytového domu. Ze západní a severní strany přiléhá k městskému pozemku, na kterém je nádvoří a objekty využívané HZS a částečně policií. Součástí rekonstrukce je úprava okolí a vytvoření parkoviště pro návštěvníky a pracovníky policie.

Stávající objekt byl původně pouze přízemní čtvercový objekt, podsklepený a zastřešený stanovou střechou s věžičkou, pocházející z konce 19. stol. Pozdější přístavba z 50-tých let byla napojena na JV umístěný rizalit této budovy.

Návrh předpokládá využití původní objektu čtvercového půdorysu zastřešený stanovou střechou s věžičkou. Stávající přízemní přístavba, která již kapacitně nevyhovuje, bude zbourána a na jejím místě bude zbudována nová, dvoupodlažní přístavba s rovnou střechou, která bude funkčně propojena se stávající budovou. Západní fasáda přístavby je prolomena vystupujícím schodišťovým tělesa propojeným s markýzou nad vstupem pro zaměstnance. Jižní fasáda je v 2. NP otevřena nárožními, francouzskými okny, která přechází do východní fasády. Stejná okna prolamují východní fasádu i na nároží se severní fasádou v 1. NP. Ze severní strany objektu je v této prosklené části umístěn vstup pro veřejnost. Pro bezbariérový přístup je vstupní schodiště doplněno rampou pro imobilní návštěvníky. Rampa se schodištěm před vstupem jsou chráněny velkou markýzou. Fasády jsou opatřené betonovou exteriérovou stěrkou v různých odstínech šedé barvy. Okna jsou plastová, tmavě šedá. Střecha stávajícího objektu bude opatřena taškami v barvě antracit. Stejnou barvu bude mít i plechová krytina věžičky a spojovacího krčku. Na střeše přístavby budou osazené světlíky a prosklený výlez na střechu, které osvětlí páteřní komunikaci. Střecha bude pokryta praným kačírkem.

Dispozice stávajícího objektu je trojtrakt se střední chodbou zakončenou schodištěm a dvěma postranními trakty, které jsou dělené příčnými stěnami na jednotlivé kanceláře. Toto stávající konstrukční řešení určovalo nové dispoziční řešení obou podlaží. Na východní stranu chodby je přičleněna kolmo nová přístavba, se kterou propojena na úrovni obou podlaží. Přístavba je také trojtrakt, do něhož je ve středu západní strany dispozice vloženo druhé schodiště se vstupem pro zaměstnance. Vstup pro návštěvníky je orientován na severní stranu, do blízkosti parkovišť.